Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότηση του Δήμου Βέλου Βόχας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία ύψους 160.000,00€ για την «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας». Η χρηματοδότηση θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ.